Breadcrumb

Podmienky používania

PRED POUŽITÍM TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA

Úvod

Túto webovú stránku (www.santen.sk) vlastní a prevádzkuje spoločnosť Santen Oy ("Santen"), ktorá vykonáva svoju činnosť vo Fínsku a na Slovensku zo svojich kancelárií vo Fínsku. Táto webová stránka je navrhnutá tak, aby návštevníkom našej webovej stránky ("vy", "vaši" alebo "používatelia") ponúkla všeobecné informácie o aktivitách spoločnosti Santen, ako je ďalej popísané nižšie, podmienky (ako sú definované v nasledujúcom odseku) a ďalšie informácie požadované príslušnými platnými zákonmi a nariadeniami.

Tieto podmienky používania tejto webovej stránky ("Podmienky"), ako aj webovej stránky spoločnosti Santen o Zásadách ochrany osobných údajov upravujú používanie tejto webovej stránky. Prístupom na túto webovú stránku alebo iným spôsobom jej používania potvrdzujete, že ste si prečítali a porozumeli, že táto webová stránka sa riadi týmito podmienkami uvedenými nižšie, a prehlasujete, že máte najmenej 18 rokov.

Spoločnosť Santen si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť tieto podmienky bez vášho predchádzajúceho upozornenia. Takéto zmeny budú platné ihneď po ich zverejnení na tejto webovej stránke. Váš stály prístup alebo používanie webovej stránky po tom, ako zmeny nadobudnú účinnosť, sa bude považovať za váš konečný súhlas s upravenými podmienkami.

Oprávnenie a rozsah používania

Táto webová stránka, vrátane jej "vzhľadu a dojmu" a celého jej obsahu, vrátane textových, obrázkových, grafických a video súborov, je chránená autorským právom, ochrannou známkou a ďalšími príslušnými platnými zákonmi a zmluvami po celom svete. Tento obsah patrí spoločnosti Santen alebo na ňu má licenciu. Všetky práva vyhradené.

Nič obsiahnuté na tejto webovej stránke sa nebude považovať za udelenie oprávnenia alebo iných práv na základe žiadnych patentov, ochranných známok, autorských práv alebo iného duševného vlastníctva spoločnosti Santen alebo akejkoľvek tretej strany. Spoločnosť Santen môže z akéhokoľvek dôvodu bez predchádzajúceho upozornenia ukončiť, zmeniť alebo obmedziť vaše používanie tejto webovej stránky.

Obsah tejto webovej stránky nie je možné bez výslovného predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Santen kopírovať, sťahovať, meniť, rozširovať alebo sprístupňovať tretím stranám na iné ako osobné, nekomerčné účely.

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky ochranné známky na tejto webovej stránke sú chránené zákonom o ochranných známkach. Názvy výrobkov, logá, vzory, slogany a obchodný vzhľad výrobkov spoločnosti Santen, ktoré sa objavujú na tejto webovej stránke, sú registrované ochranné známky, servisné známky, obchodné názvy alebo vzory, a sú chránené príslušnými platnými zákonmi. Z toho dôvodu sú akékoľvek kroky porušujúce tieto práva prísne zakázané.

Ostatné názvy spoločnosti, výrobkov a služieb umiestnené na tejto webovej stránke môžu byť ochrannými známkami alebo servisnými známkami vlastnenými tretími stranami.

Zrieknutie sa a obmedzenie zodpovednosti

TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA A INFORMÁCIE, KTORÉ OBSAHUJE, JE SPRÍSTUPNENÁ "TAK, AKO JE", BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLICITNEJ. NEPOSKYTUJEME ŽIADNU ZÁRUKU, ŽE INFORMÁCIE NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE SÚ AKTUÁLNE, PRESNÉ ALEBO KOMPLETNÉ, A NEMALI BY STE SA NA NE SPOLIEHAŤ PRI PRIJÍMANÍ AKÉHOKOĽVEK ROZHODNUTIA ALEBO OPATRENIA. TÝMTO SA ZRIEKAME AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, ŽE INFORMÁCIE NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE NEBUDÚ PRERUŠENÉ, ALEBO ŽE WEBOVÁ STRÁNKA NEBUDE OBSAHOVAŤ VÍRUSY, ČERVOV, TRÓJSKYCH KONÍ ALEBO INÝCH KÓDOV, KTORÉ MAJÚ ŠKODLIVÉ ALEBO NIČIVÉ VLASTNOSTI.

Spoločnosť Santen vynakladá maximálne úsilie na to, aby bol obsah tejto webovej stránky presný, úplný a aktualizovaný, avšak výslovne sa zrieka akejkoľvek záruky alebo vyhlásenia v súvislosti s jeho presnosťou, úplnosťou alebo aktuálnosťou.

Spoločnosť Santen si navyše vyhradzuje právo pozastaviť alebo prerušiť prevádzku tejto webovej stránky bez predchádzajúceho upozornenia a nenesie zodpovednosť za žiadne škody alebo straty z toho vyplývajúce.

Ste zodpovední za overenie si všetkých informácií skôr, ako sa na ne spoľahnete. Používanie tejto webovej stránky a obsahu dostupného na nej je na vaše výlučné riziko. Je vašou zodpovednosťou prijať opatrenia na zabránenie škodám spôsobeným počítačovými vírusmi, červami, atď. a spoločnosť Santen nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené takýmito ničivými prvkami.

Spoločnosť Santen nenesie zodpovednosť za žiadne škody vzniknuté v dôsledku použitia informácií na tejto webovej stránke alebo samotnej webovej stránky.

Zrieknutie sa zodpovednosti za medicínske alebo odborné služby

Obsah tejto webovej stránky je zameraný na poskytovanie všeobecných informačných zdrojov o medicínskych výrobkoch a službách spoločnosti Santen, na zvyšovanie povedomia a poskytovanie vedeckých a vzdelávacích informácií o príbuzných chorobách, a v súvislosti s akýmkoľvek konkrétnym lekárskym problémom alebo faktickou okolnosťou nie je zamýšľaný ako náhrada lekárskeho posudku alebo lekárskej rady, ani by sa naň nemalo ako na taký spoliehať, ani ho zaň považovať. Používateľom tejto webovej stránky sa osobitne odporúča, aby vyhľadali lekársku pomoc bezodkladným kontaktovaním svojho lekára ohľadom akéhokoľvek zdravotného stavu, ktorý si môže vyžadovať liečbu.

Informácie od používateľov

Spoločnosť Santen nie je povinná odpovedať na e-mailovú komunikáciu alebo mailové formuláre súvisiace s touto webovou stránkou. Pokiaľ to zákon nevyžaduje inak, a okrem prípadov, ktoré stanovujú naše  Zásady ochrany osobných údajov, s každou komunikáciou alebo materiálom, ktoré poskytnete prostredníctvom tejto webovej stránky prostredníctvom e-mailu alebo iným spôsobom, vrátane akýchkoľvek údajov, otázok, komentárov, návrhov alebo podobne, sa bude zaobchádzať ako s nedôvernými a nechránenými.

Ochrana osobných údajov

Akékoľvek osobné identifikačné informácie zhromaždené prostredníctvom tejto webovej stránky budú spracované a použité v súlade s našimi Zásady ochrany osobných údajov ako aj  našimi Zásady používania súborov cookie zahrnutými v týchto podmienkach formou odkazu. Ak chcete získať viac informácií o našich postupoch v oblasti ochrany osobných údajov, pošlite nám e-mail na adresu privacy-emea@santen.com.

Pokiaľ sa písomne nedohodneme inak, požadujeme od vás, aby ste akékoľvek osobné informácie, ktoré vám poskytneme o členoch nášho personálu a/alebo tretích stranách, používali iba na účely, na ktoré sa vám tieto informácie poskytli, a v súlade s platnými právnymi predpismi a nariadeniami o ochrane osobných údajov.

Pracovné príležitosti

Vítame vyjadrenia záujmu o zamestnanie v spoločnosti Santen. Spoločnosť Santen nediskriminuje ľudí pri prijímaní do zamestnania alebo v zamestnaní na základe rasy, farby pleti, náboženského vyznania, zdravotného postihnutia, národnosti, veku, pohlavia alebo iných vlastností chránených príslušnými federálnymi, štátnymi alebo miestnymi zákonmi. Beriete na vedomie, že výzva na predloženie životopisu alebo vyjadrenie záujmu o prácu uverejnenú na tejto webovej stránke nemá za cieľ vytvoriť a nevytvára medzi vami a spoločnosťou Santen pracovnú zmluvu alebo akúkoľvek inú výhodu. Beriete na vedomie, že akákoľvek komunikácia, ktorú pošlete spoločnosti Santen, a ktorá sa týka zamestnania, sa nebude sama osebe považovať za žiadosť o zamestnanie a nevytvára spoločnosti Santen povinnosť na ňu reagovať. Ak bude mať spoločnosť Santen záujem s vami preskúmať pracovné príležitosti, budeme vás kontaktovať odpoveďou na vašu otázku.

Ak chcete preskúmať pracovné príležitosti spoločnosti Santen, navštívte našu Stránka Kariéra Careers page. Ak si chcete prečítať, ako spoločnosť Santen zhromažďuje a spracováva vaše osobné údaje na účely pred zamestnaním a náborom, prečítajte si naše Recruitment policy Zásady prijímania zamestnancov.

Webové stránky a odkazy tretích strán

Pre uľahčenie vám môžeme poskytnúť odkazy na webové stránky tretích strán. Takéto odkazy nepredstavujú schválenie výrobkov alebo služieb tretích strán spoločnosťou Santen, ani nijakého obsahu na žiadnych takýchto webových stránkach tretích strán. Vezmite na vedomie, že spoločnosť Santen nenesie žiadnu zodpovednosť ani oprávnenie za obsahy takýchto webových stránok tretích strán a nebude zodpovedať za žiadne straty alebo škody, ktoré môžu vzniknúť pri ich používaní. Prístup na akékoľvek webové stránky prepojené s touto webovou stránkou je na vaše vlastné riziko.

Okrem toho musíte získať predchádzajúce písomné povolenie od spoločnosti Santen, ak máte v úmysle uverejniť túto webovú stránku na akúkoľvek inú webovú stránku, alebo túto webovú stránku používať inak, ako je uvedené v týchto podmienkach. Takisto vás informujeme, že spoločnosť Santen nenesie žiadnu zodpovednosť ani oprávnenie za obsah akejkoľvek webovej stránky, ktorá uverejňuje alebo využíva webovú stránku spoločnosti Santen. 

Sociálne siete

Tlačové správy, finančné správy a všetok ďalší obsah na tejto webovej stránke odrážajú oficiálne zásady a stanoviská spoločnosti Santen. Spoločnosť Santen udržiava účty na sociálnych sieťach (napríklad LinkedIn, Twitter) ako komunikačné kanály pre svoje najnovšie správy a aktivity, ako aj pre kariérne príležitosti pre externé publikum. Informácie zverejnené zamestnancami spoločnosti Santen na stránkach sociálnych sietí a iných podobných službách však neodrážajú zásady alebo stanoviská spoločnosti Santen.

Aby sme zaistili, že naša podniková komunikácia je v súlade s našou víziou a súčasnými etickými, právnymi a regulačnými normami, zaviedli sme niekoľko základných pokynov, ktoré vám pomôžu pochopiť, aké používanie sociálnych sietí spoločnosti Santen pokladáme za vhodné. Bližšie informácie nájdete v našich oficiálnych všeobecných podmienkach používania sociálnych sietí Santen EMEA official social media terms of use.

Rozhodné právo, jurisdikcia a oddeliteľnosť

Tieto podmienky sa riadia a vykladajú v súlade s právnymi predpismi Fínska. Všetky súdne konania týkajúce sa akýchkoľvek nezhôd, ktoré vzniknú v spojitosti s podmienkami alebo s touto webovou stránkou alebo sa ich budú týkať, budú podliehať jurisdikcii súdov v Helsinkách vo Fínsku.

Spoločnosť Santen nijako nezaručuje, že informácie na webovej stránke sú vhodné alebo dostupné na použitie na iných miestach, a prístup na webovú stránku spoločnosti Santen je zakázaný z území, kde môže byť obsah webovej stránky nezákonný. Tí, ktorí sa rozhodnú pre vstup na webovú stránku spoločnosti Santen z iných miest alebo krajín ako Slovensko, tak robia z vlastnej iniciatívy a sú zodpovední za dodržiavanie platných miestnych zákonov.

Ak bude akékoľvek ustanovenie týchto podmienok vyhlásené súdom s príslušnou jurisdikciou za neplatné alebo právne nevynútiteľné, ostatné ustanovenia týchto podmienok zostávajú v plnej platnosti a účinnosti. V takom prípade môže spoločnosť Santen riadne nahradiť ktorékoľvek také neplatné alebo právne neúčinné ustanovenie týchto podmienok platným a právne vynútiteľným ustanovením, ktorým sa v maximálnej možnej miere dosiahnu ekonomické, obchodné a iné účely tohto neplatného alebo právne nevynútiteľného ustanovenia.

Zodpovednosť a porušenia

Preberáte všetku zodpovednosť za vaše používanie tejto webovej stránky alebo prístup na ňu, vrátane vášho prístupu k akémukoľvek informačnému materiálu spoločnosti Santen alebo inej literatúre získanej prostredníctvom tejto webovej stránky, a zriekate sa všetkých nárokov alebo dôvodov konania proti spoločnosti Santen.
 
Ďalej sa týmto zaručujete, že túto webovú stránku nebudete používať na:
(a) nahrávanie, zverejňovanie, odosielanie e-mailov, alebo iný prenos obsahu, ktorý je nezákonný, škodlivý, výhražný, urážlivý, obťažujúci, nečestný, hanlivý, vulgárny, obscénny, ohováračský, narúšajúci súkromie inej osoby, je nenávistný alebo rasovo, etnicky alebo inak neprijateľný;
(b) nahrávanie, zverejňovanie, odosielanie e-mailov, alebo iný prenos osobných údajov o akejkoľvek osobe inej ako o vás bez predchádzajúceho písomného súhlasu tejto osoby;
(c) nahrávanie, zverejňovanie, odosielanie e-mailov, alebo iný prenos akéhokoľvek obsahu, ktorý porušuje akýkoľvek patent, ochrannú známku, obchodné tajomstvo, autorské práva, alebo iné vlastnícke práva ktorejkoľvek strany;
(d) porušenie akýchkoľvek platných zákonov alebo právnych predpisov týkajúcich sa vášho používania tejto webovej stránky, vrátane predpisov prijatých akýmkoľvek akciovým trhom; alebo
(e) zhromažďovanie alebo ukladanie osobných údajov o iných používateľoch.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že môžeme ukončiť váš prístup na našu webovú stránku, ak sa zistí, že vaše správanie je nezákonné, násilné a nezlučiteľné s duchom a akýmkoľvek ustanovením týchto podmienok. Navyše si vyhradzujeme právo odstrániť všetok materiál, ktorý považujeme za nevhodný, nezákonný alebo akýmkoľvek spôsobom v rozpore s našimi prijatými hodnotami a etickými normami.

Používateľom, ktorí nájdu nevhodný obsah, odporúčame, aby nás okamžite kontaktovali: info_cz@santen.com .

Kontaktné informácie

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto podmienok, kontaktujte nás na: info_cz@santen.com .


Posledná aktualizácia: 25. septembra 2020