Breadcrumb

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Santen pre Slovensko

Náš záväzok k ochrane súkromia

Túto webovú stránku (www.santen.sk) prevádzkuje spoločnosť Santen Oy ("Santen" alebo "Santen Oy"), aby návštevníkom našich webových stránok ("vy", "vaši" alebo "používatelia webových stránok") ponúkla všeobecné informácie o činnostiach spoločnosti Santen ako je ďalej opísané nižšie. Spoločnosť Santen Oy vykonáva svoju činnosť vo Fínsku a na Slovensku zo svojich kancelárií vo Fínsku. Všetky možné osobné údaje týkajúce sa jednotlivcov nachádzajúcich sa na Slovensku, zhromaždené spoločnosťou Santen Oy, tak ako je opísané v zásadách (popísaných nižšie), budú zhromažďované a spracované spoločnosťou Santen Oy v súlade s platnými zákonmi a predpismi o ochrane osobných údajov, ako je ďalej opísané v týchto zásadách.
V spoločnosti Santen si uvedomujeme dôležitosť ochrany osobných údajov týkajúcich sa všetkých jednotlivcov, s ktorými sme v kontakte - vrátane poskytovateľov služieb tretích strán, pacientov, účastníkov klinických štúdií, členov verejnosti, zamestnancov, zástupcov regulačných orgánov, zástupcov zdravotníckych organizácií, zdravotníckych pracovníkov a obchodných partnerov, a plne sa k ich ochrane zaväzujeme.

Úvod

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len "zásady") stanovujú, ako spoločnosť Santen zhromažďuje, spracúva a chráni osobné údaje jednotlivcov, s ktorými sme v kontakte. Tieto zásady sú navrhnuté tak, aby vám pomohli pri prijímaní informovaných rozhodnutí pri používaní našej webovej stránky alebo pri interakcii s nami.

Jednotlivcom sa odporúča, aby si pozorne prečítali tieto zásady skôr, ako zverejnia akékoľvek osobné údaje a/alebo vyplnia akýkoľvek elektronický formulár uverejnený na tejto webovej stránke. Navštívením našej webovej stránky alebo poskytnutím svojich osobných údajov vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vašich osobných údajov, ako je uvedené v týchto zásadách.

Rozsah týchto zásad

Tieto zásady sú osobitne určené na poskytovanie informácií používateľom našej webovej stránky, akcionárom spoločnosti Santen, členom verejnosti, ktorí spolupracujú so spoločnosťou Santen, pacientom, ktorí používajú výrobky spoločnosti Santen, účastníkom klinických štúdií sponzorovaných spoločnosťou Santen a osobám, s ktorými obchodujeme, ako sú dodávatelia, zmluvné strany, konzultanti, regulačné orgány, personál, agenti, delegáti dodávateľov a partneri a návštevníci pobočiek spoločnosti Santen.

Zásady a ďalšie oznámenia o ochrane osobných údajov

Táto webová stránka bola navrhnutá tak, aby jej hlavnou funkciou bolo poskytovanie informácií o aktivitách spoločnosti Santen. Preto sa vo väčšine prípadov nebude požadovať zber osobných údajov používateľa.

V určitých prípadoch, ako napríklad v sekcii venovanej kariére, na hlavnej kontaktnej stránke a vo formulári o medicínskych otázkach, sa od používateľa, ktorý má záujem, požaduje vyplnenie formulára na odoslanie/zhromažďovanie údajov. V týchto prípadoch môže používateľ kedykoľvek poskytnúť svoje vlastné údaje a bude mu poskytnuté upozornenie o ochrane osobných údajov, ktoré špecifikuje použitie údajov a ďalšie informácie požadované zákonom. Pred poskytnutím vašich osobných údajov vám odporúčame prečítať si tieto upozornenia.

Navyše, ak bude v obmedzených prípadoch nevyhnutné zhromažďovanie osobných údajov na iné účely, bude to zreteľne uvedené v upozorneniach o ochrane súkromia požadovaných zákonom, aby sa zabezpečila transparentnosť a povedomie používateľov.

Cieľom týchto upozornení o ochrane súkromia je definovať obmedzenia a spôsoby spracovania osobných údajov každej služby, podľa ktorých môže návštevník slobodne vyjadriť svoj súhlas (ak je to potrebné) a prípadne povoliť zhromažďovanie údajov a ich následné použitie.

Podrobnejšie informácie o tom, ako spoločnosť Santen spracúva osobné údaje o nasledujúcich témach, získate kliknutím na nasledujúce odkazy:

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

Môžeme o vás zhromažďovať a spracúvať nasledujúce osobné údaje, zahŕňajúce okrem iného:

 • Všeobecné údaje, ako je meno, poštová a/alebo e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia a ďalšie údaje, ako sú fotografie a digitálne snímky, vaše komunikačné preferencie; otázky, ktoré pošlete spoločnosti Santen;
 • Profesionálne údaje, ako je vaša firemná adresa, firemná e-mailová adresa, firemné telefónne čísla, pracovné zaradenie/funkcia, informácie o vzdelaní, odborné kvalifikácie, pracovné skúsenosti, príslušnosť, profesionálne siete, programy a aktivity, na ktorých ste sa zúčastnili;
 • Identifikačné údaje, ako sú vaše registračné/identifikačné údaje (napríklad čísla preukazov totožnosti), pokiaľ je to potrebné na poskytovanie služieb spoločnosti Santen, vrátane prístupu na mieste do priestorov spoločnosti Santen);
 • Finančné údaje, ako je názov banky, bankové účty, čísla kreditných kariet (na účely služieb poskytovaných tretími stranami);
 • Zdravotné, biometrické/genetické údaje týkajúce sa identifikovateľných alebo neidentifikovateľných jednotlivcov a len tam, kde je to potrebné a prísne povolené platnými právnymi predpismi (vrátane vzťahu k programom spoločnosti Santen v oblasti riadenia rizík a bezpečnosti liekov alebo na účely prístupu návštevníkov na stránky spoločnosti Santen); a
 • Digitálne údaje generované z vášho používania našej webovej stránky alebo na účely poskytovania služieb spoločnosti Santen, ako je IP adresa, prihlasovacie údaje používateľa, identifikačné číslo zamestnanca, typ a verzia vášho prehliadača, nastavenie časového pásma, časové obdobie pobytu používateľa na jednej stránke, interná analýza cesty a/alebo iné parametre týkajúce sa operačného systému používateľa a počítačového prostredia, typov a verzií doplnkov prehliadača, operačného systému a platformy a iných údajov prenášaných prostredníctvom súborov cookie. Tieto údaje sa zbierajú a používajú len súhrnným a nie okamžite identifikovateľným spôsobom; mohli by byť použité, okrem iného, na zistenie zodpovednosti v prípade hypotetických trestných činov proti stránke alebo na žiadosť verejných orgánov.

Spôsoby získavania osobných údajov

Vo väčšine prípadov bude spoločnosť Santen zhromažďovať údaje priamo od vás, hoci niekedy o vás získame údaje z verejných zdrojov údajov alebo zdrojov údajov tretích strán, zahŕňajúce okrem iného:

 • Vášho zamestnávateľa, keď potrebujeme spracovať osobné údaje personálu našich poskytovateľov služieb;
 • Spoločnosť Santen môže zhromažďovať informácie o zdravotníckych odborníkoch z verejných zdrojov alebo zdrojov tretích strán na účely marketingu a na výskumné účely a overovať odborné údaje (zahŕňajúce okrem iného prístup k verejne dostupným údajom, národným registrom alebo databázam tretích strán);
 • Odborníci na starostlivosť o zdravie alebo iné tretie strany môžu poskytnúť spoločnosti Santen údaje o pacientoch, ak je to potrebné podľa platných zákonov o bezpečnosti liekov a riadení rizík;
 • Spoločnosť Santen môže zhromažďovať údaje z vášho počítača alebo iných zariadení, ktoré používate pri návšteve webovej stránky spoločnosti Santen, ako je internetový protokol (IP), názov domény, poskytovateľ internetových služieb (ISP), údaje o dátume a čase vašej žiadosti a ďalšie informácie poskytované monitorovacími technológiami. Prečítajte si naše Zásady používania súborov cookie
 • Údaje môžu byť zdieľané v súlade s príslušnými platnými zákonmi o ochrane osobných údajov v rámci spoločnosti Santen Group, ktorá zahŕňa naše pobočky po celom svete.

Keď sa vám zobrazí výzva na poskytnutie osobných údajov, môžete ju odmietnuť. Ak sa však rozhodnete neposkytnúť údaje, ktoré sú potrebné na poskytovanie požadovaných služieb, možno vám tieto služby nebudeme môcť poskytnúť.

Účely spracúvania osobných údajov

Spoločnosť Santen bude spracúvať vaše osobné údaje iba na účely povolené príslušnými platnými zákonmi, vrátane zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, fínskeho zákona o ochrane údajov, a za podmienok stanovených v týchto zásadách. Účely činností spracovania údajov môžu zahŕňať:

 • Riadenie nášho podnikania a poskytovanie tovarov a služieb:  aby sme mohli spravovať naše podnikanie a služby, vrátane plnenia našich záväzkov vyplývajúcich z akýchkoľvek dohôd uzavretých medzi vami/vaším zamestnávateľom a nami (napr. riadenie účtovníctva a vybavovanie fakturácie).
 • Riadenie našich vzťahov/komunikácie s jednotlivcami: napríklad odpovedanie na otázky a pripomienky alebo otázky týkajúce sa žiadostí, štúdií alebo služieb, pozývanie jednotlivcov na podujatia spoločnosti Santen, predkladanie návrhov na budúce potreby služieb.
 • Na účely spolupráce a výskumu: napríklad, aby sa umožnilo spoločnosti Santen prijímať informovanejšie a objektívnejšie rozhodnutia pri identifikácii, spolupráci so zdravotníckymi odborníkmi a kľúčovými mienkotvornými osobnosťami a riadení vzťahov spolupráce so zdravotníckymi odborníkmi.
 • Prijímanie zamestnancov: spracovanie odborných údajov na posúdenie vhodnosti jednotlivca na nové pracovné pozície v spoločnosti Santen.
 • Prieskum trhu: spracovanie údajov o jednotlivcoch na účely prieskumu trhu povoleného zákonom. Údaje zhromažďujeme prostredníctvom prieskumov a rozhovorov s pacientmi a zdravotníckymi odborníkmi, aby nám pomohli zlepšiť naše výrobky a služby.
 • Priamy marketing: na poskytovanie propagačných materiálov a zapájanie sa do marketingových a propagačných aktivít s jednotlivcami v súlade s príslušnými platnými zákonmi.
 • Funkcie webových stránok: aby sa zabezpečilo, že obsah z našej webovej stránky bude prezentovaný čo najefektívnejším spôsobom pre vás a pre vaše zariadenie.
 • Právne alebo regulačné povinnosti a pokyny orgánov činných v trestnom konaní a súdnych príkazov: na splnenie našich zákonných alebo regulačných požiadaviek (podávanie správ o bezpečnosti informácií a sťažností na kvalitu výrobkov) alebo na splnenie požiadaviek na transparentnosť, pokiaľ ide o naše prevody hodnôt pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti).

Spoločnosť Santen bude spracúvať osobné údaje na ďalšie účely, kde je to povolené zákonom (napríklad na účely archivácie, vedeckého výskumu alebo prieskumu trhu), alebo ak je to povinné zo zákona (ako je oznamovanie informácií o riadení rizík spoločnosti Santen a povinnostiach v oblasti bezpečnosti liekov).

Právny základ spracovania

Spoločnosť Santen spracúva osobné údaje na základe jednej alebo viacerých z nasledujúcich podmienok:

 • Ak ste poskytli svoj súhlas (v takých prípadoch môže byť tento súhlas kedykoľvek a bez udania dôvodu odvolaný);
 • Ak je to potrebné na splnenie zmluvných záväzkov voči vám;
 • Ak je spracovanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti;
 • Ak je spracovanie nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov jednotlivca;
 • Ak je spracovanie potrebné vo verejnom záujme alebo na verejnú úlohu; alebo

Ak je spracovanie v oprávnenom záujme spoločnosti Santen, napríklad spoločnosť Santen spracúva údaje na účely vedeckého a štatistického výskumu, vedeckého vývoja, zlepšovania našich výrobkov a služieb, poskytovania bezpečnostných opatrení na ochranu zamestnancov, zmluvných dodávateľov, pacientov, informácií a iných aktív spoločnosti Santen a na predchádzanie trestnej činnosti (ako sú podvody, finančná trestná činnosť a krádež duševného a priemyselného vlastníctva a zabezpečenie integrity jej výrobných a iných operácií) alebo iným spôsobom nevyhnutne potrebným na vykonávanie nášho podnikania.

Osobitné kategórie údajov

Okrem vyššie uvedeného, keď spoločnosť Santen spracúva osobitné kategórie údajov o jednotlivcoch (informácie o zdraví jednotlivca, jeho etnickom pôvode, náboženstve, členstve v odboroch, genetických a biometrických údajoch atď.) - bude tak robiť iba v súlade s príslušnými platnými zákonmi a predpismi. Pri takomto spracovaní sa spoločnosť Santen spolieha na nasledujúce podmienky:

 • Ak jednotlivci poskytnú výslovný súhlas;
 • Ak sa to vyžaduje v súvislosti s právami a povinnosťami súvisiacimi so zamestnaním;
 • Ak sa to vyžaduje v súvislosti so životnými záujmami každej osoby;
 • Ak je spracovanie nevyhnutné na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti pracovného lekárstva, na základe zmluvy so zdravotníckym odborníkom a;
 • Ak je spracovanie potrebné pre vedecký výskum.

Presmerovanie na iné webové stránky

Z tejto webovej stránky sa môžete pripojiť pomocou špeciálnych odkazov na ďalšie webové stránky tretích strán. Spoločnosť Santen nepodporuje ani neodporúča obsah alebo služby týchto stránok a nepreberá žiadnu zodpovednosť za spracovanie aktivít osobných údajov alebo za akékoľvek aktivity alebo obsah na stránkach tretích strán, na ktoré naša webová stránka poskytuje odkazy. Odporúčame vám, aby ste si prečítali a boli si vedomí zásad ochrany osobných údajov a všetkých ďalších zásad každej stránky, ktorú navštívite. Pamätajte si, že vyhlásenia v týchto zásadách sa vzťahujú výlučne na informácie zhromaždené spoločnosťou Santen.

Miesto spracovania údajov a spôsoby prenosu

Spoločnosť Santen Oy sa nachádza vo Fínsku. Spoločnosť Santen tiež pôsobí prostredníctvom svojich pobočiek v Japonsku a iných krajinách po celom svete. Osobné údaje o vás môžu byť dostupné pobočkám spoločnosti Santen nachádzajúcim sa v Európskej únii ("EÚ")/Európskom hospodárskom priestore ("EHP"), ako aj, v rozsahu povolenom príslušným platným zákonom o ochrane údajov, pobočkám spoločnosti Santen mimo EÚ/EHP a vybraným predajcom a partnerom so sídlom na Slovensku, vo Fínsku, EÚ/EHP alebo na celom svete. 

Ak spoločnosť Santen spracúva osobné informácie v krajinách, ktoré nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany údajov ako na Slovensku alebo vo Fínsku, prijme spoločnosť Santen primerané a vhodné právne, technické a organizačné bezpečnostné opatrenia s cieľom zaistiť bezpečnosť spracovania, a najmä chrániť vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením. Ak nebude Európskou komisiou prijaté rozhodnutie o primeranosti, spoločnosť Santen zavedie vhodné mechanizmy na prenos údajov (ako sú štandardné zmluvné doložky EÚ (SCC)) pre akýkoľvek cezhraničný prenos údajov z Fínska pobočke alebo tretej strane (prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ) so sídlom v tretej krajine mimo EÚ/EHP s cieľom zabezpečiť takéto prenosy a dosiahnuť tak primeranú úroveň ochrany údajov.

Zmluvné dohody s tretími stranami a medzinárodné prenosy údajov

Ako prevádzkovateľ údajov sa spoločnosť Santen snaží dosiahnuť vysokú úroveň ochrany údajov a súkromia pre svoje dotknuté osoby aj partnerov. Na tento účel spoločnosť Santen vyvinula a vo svojich zmluvných dohodách s poskytovateľmi služieb tretích strán, ktorí konajú v prospech spoločnosti Santen ako sprostredkovatelia údajov v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov, používa špecifický jazyk súvisiaci s ochranou súkromia a bezpečnosti.

Prostredníctvom svojich zmluvných dohôd týkajúcich sa ochrany súkromia stanovuje spoločnosť Santen rozsah, predmet, trvanie a účel činností spracovania údajov vykonávaných jej sprostredkovateľmi údajov a ich prípadnými čiastkovými sprostredkovateľmi, ako aj druhy spracúvaných osobných údajov a príslušné kategórie dotknutých osôb. Okrem toho sa poskytujú ďalšie podrobnosti týkajúce sa povinností poskytovateľa služieb v jeho úlohe sprostredkovateľa údajov, ktoré príznačne zahŕňajú jeho povinnosti v oblasti dôvernosti, postup, ktorý je potrebné dodržať v prípade porušenia ochrany údajov, spoluprácu pri otázkach od dotknutých osôb a orgánov, pomoc pri vykonávaní posúdení vplyvu na ochranu údajov, medzinárodné mechanizmy prenosu údajov, ktoré sa majú vykonať v prípade cezhraničných prenosov údajov, osobitné pravidlá pre náležitú starostlivosť a zapojenie čiastkových sprostredkovateľov, implementácia vhodných bezpečnostných opatrení a záväzky v oblasti odškodnenia za porušenie ochrany osobných údajov.

Od našich poskytovateľov služieb sa vyžaduje, aby boli transparentní a vopred nás informovali o svojich pobočkách a akýchkoľvek externých spolupracovníkoch (vystupujúcich ako čiastkoví sprostredkovatelia), ktorí by sa mohli podieľať na činnostiach spracovania. V prípade, že sa poskytovateľ služieb a/alebo ktorýkoľvek z jeho spolupracovníkov nachádza mimo Slovenska, Fínska, EÚ a/alebo EHP, požadujeme, aby v prípade potreby vykonal s takýmito tretími stranami aj príslušné mechanizmy prenosu údajov, ktoré pokryjú všetky ďalšie prevody; najmä štandardných zmluvných doložiek EÚ (SCC) schválených Európskou komisiou, ak nebude prijaté rozhodnutie o primeranosti a/alebo akékoľvek ďalšie certifikácie týkajúce sa ochrany údajov uplatnené týmito tretími stranami. Tento prístup vytvára a zachováva vysokú úroveň ochrany údajov a súkromia pre jednotlivcov, s ktorými spolupracujeme na Slovensku, v EÚ i mimo nej.

Poskytovanie osobných údajov

Osobné údaje nie sú rozširované bližšie nešpecifikovaným príjemcom. Spoločnosť Santen sprístupňuje vaše osobné údaje príjemcom tretích strán na základe ich potrieb dozvedieť sa o vás informácie, keď je to primerane povolené na uskutočnenie jej legitímnych obchodných cieľov a ako to vyžaduje príslušný platný zákon. Vaše osobné údaje budú zverejnené iba v súlade s príslušnými platnými zákonmi, a na ochranu vašich osobných údajov budú ustanovené príslušné záruky prostredníctvom zmluvných dohôd.

Na účely vykonávania obchodnej činnosti spoločnosti Santen môže spoločnosť Santen tiež poskytnúť osobné údaje tretím stranám, ako sú verejné/regulačné úrady/vládne orgány (vláda, vrátane oddelenia sociálnych vecí a sociálnych dávok), tretie strany, ktoré poskytujú služby spoločnosti Santen (ako sú, okrem iného, poskytovatelia služieb, ktorí vykonávajú audity, poskytujú IT služby, asistenciu alebo správu našich klinických štúdií, konzultačné/outsourcingové spoločnosti, poskytovatelia hostiteľských služieb, agentúry pre event management, cestovné kancelárie, banky a poisťovacie spoločnosti a ďalší poskytovatelia podpory a administratívnych služieb, ktorí nám poskytujú podporné služby), obchodní partneri a spolupracovníci (ako sú externí vedeckí pracovníci, diagnostické laboratóriá), ktorí posudzujú a pomáhajú spoločnosti Santen s aktivitami v oblasti dodržiavania zdravotnej starostlivosti. Okrem toho môže dôjsť k zverejneniu osobných údajov, ak spoločnosť Santen alebo v podstate všetky naše aktíva získa tretia strana. V takom prípade budú osobné údaje, ktoré máme o jednotlivcoch, zahrnuté ako prevedený majetok, alebo ak je spoločnosť Santen povinná zverejniť alebo zdieľať informácie jednotlivcov s cieľom splniť všetky právne alebo regulačné povinnosti alebo požiadavky.

Podrobné informácie o menách spracovateľov údajov môžete získať zaslaním e-mailu kancelárii na ochranu osobných údajov spoločnosti Santen v regióne EMEA na adresu privacy-emea@santen.com.

Zabezpečenie a uchovávanie údajov

Podnikneme všetky kroky, ktoré sú primerane potrebné na to, aby sme zaistili, že s vašimi údajmi sa zaobchádza bezpečne a v súlade s týmito zásadami, príslušnými platnými zákonmi a nariadeniami o ochrane údajov, ako aj medzinárodnými bezpečnostnými normami. Všetky údaje, ktoré nám poskytnete, sú uložené na zabezpečených serveroch a pristupuje sa k nim a používajú sa v súlade s našimi bezpečnostnými zásadami a štandardmi. Spoločnosť Santen zaviedla primerané fyzické, technické a riadiace kontroly a záruky na zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou a zničením. Medzi tieto opatrenia môžu okrem iného patriť: brány firewall, kontroly prístupu, šifrovanie informácií, pokiaľ sú uložené, oddelenie povinností a podobné bezpečnostné protokoly. Prístup k vašim osobným údajom je obmedzený na vyhradený počet zamestnancov spoločnosti Santen, ktorých povinnosti si primerane vyžadujú tieto informácie, a na tretie strany, s ktorými spoločnosť Santen uzatvára zmluvy o výkone obchodnej činnosti v jej mene. Naši zamestnanci boli zaškolení o dôležitosti ochrany súkromia a o tom, ako primerane a bezpečne zaobchádzať s osobnými údajmi a spravovať ich.

Vaše osobné údaje si ponecháme na čas nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelov, pre ktoré boli údaje zhromaždené, a akýchkoľvek iných povolených súvisiacich účelov. Údaje môžu byť uchovávané na dlhšiu dobu, ak si to vyžadujú príslušné platné zákony alebo nariadenia, alebo to spoločnosti Santen umožňujú.  Ak už vaše údaje nebudú potrebné, budú nenávratne anonymizované (a anonymizované informácie môžu byť uchované) alebo bezpečne zničené.

Automatizované rozhodovanie

Spoločnosť Santen sa nezaväzuje prostredníctvom svojej webovej stránky alebo všeobecných rozhodnutí založených výlučne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, jednotlivca, pokiaľ vás neinformujeme inak.

Možnosti týkajúce sa marketingu

Ak zamýšľame použiť vaše údaje na marketingové účely alebo ak máme v úmysle sprístupniť vaše údaje akejkoľvek tretej strane na tieto účely, v prípade potreby vás požiadame o váš súhlas. V prípade priamej reklamy na naše výrobky a/alebo služby prostredníctvom elektronickej komunikácie (napr. e-mailom) podnikneme všetky kroky vyžadované príslušnými platnými zákonmi, aby sme vám ponúkli spôsob, ktorým môžete súhlasiť s prijímaním ďalších reklamných materiálov. V každom prípade máte vždy právo namietať proti použitiu osobných údajov na účely priameho marketingu a zasielania vedeckých informácií a letákov, a/alebo odvolať svoj súhlas.  Práva si môžete kedykoľvek uplatniť tak, že nás budete kontaktovať , tak ako je uvedené nižšie.

Vaše práva na ochranu údajov

Podľa príslušných platných zákonov a podľa akýchkoľvek zákonných obmedzení máte právo požadovať od nás: 

 • Aby sme vám poskytli ďalšie podrobnosti o spracúvaní vašich osobných údajov;
 • Aby sme vám poskytli prístup k vašim osobným údajom, ktoré o vás máme;
 • Aby sme vám aktualizovali akékoľvek nepresnosti vo vašich osobných údajoch, ktoré máme, a ktoré sú preukázané ako nepresné alebo neúplné;
 • Aby sme vám vymazali všetky osobné údaje, ktoré už podľa zákona nemáme používať;
 • Aby sme poskytli vám alebo tretej strane kópiu vašich údajov v digitálnom formáte (prenosnosť údajov) ;
 • Aby sme zastavili konkrétne spracovanie, keď odvoláte svoj súhlas;
 • Namietať voči akémukoľvek spracovaniu na základe oprávnených záujmov alebo verejného záujmu na spracovanie informácií, pokiaľ naše dôvody na uskutočnenie tohto spracovania neprevážia akékoľvek poškodenie vašich práv na ochranu údajov; a
 • Obmedziť určité aspekty spracovania vašich informácií.

Všetky žiadosti týkajúce sa ochrany údajov majú byť odoslané kancelárii na ochranu osobných údajov spoločnosti Santen v regióne EMEA na emailovú adresu privacy-emea@santen.com.

Ak vašu žiadosť nevybavíme včas, alebo ak nie ste spokojní s našou odpoveďou na akýkoľvek výkon týchto práv, máte právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán v lokalite vášho bydliska; dozorný orgán Slovenskej republiky (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ("ÚOOÚ") nájdete tu Môžete sa tiež sťažovať na dozorný orgán spoločnosti Santen Oy; Úrad ombudsmana na ochranu údajov (tiež známy ako Tietosuojavaltuutetun toimisto) nájdete tu.

Aktualizácia zásad

Spoločnosť Santen si vyhradzuje právo z času na čas meniť a dopĺňať tieto zásady tak, aby odrážali technologický pokrok, právne a regulačné zmeny a obchodné postupy spoločnosti Santen, v súlade s príslušnými platnými zákonmi.  Ak spoločnosť Santen zmení svoje postupy ochrany osobných údajov, aktualizovaná verzia týchto zásad bude tieto zmeny odrážať zverejnením všetkých revízií spolu s príslušnou aktualizáciou dátumu účinnosti uvedenou v dolnej časti týchto zásad. Preto vám odporúčame pravidelne navštevovať túto stránku, aby ste boli informovaní o tom, ako používame vaše osobné údaje.

Kontaktné informácie

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad alebo chcete získať viac informácií o postupoch spoločnosti Santen v oblasti ochrany osobných údajov, kontaktujte našu kanceláriu na ochranu osobných údajov spoločnosti Santen v regióne EMEA e-mailom na adresu privacy-emea@santen.com

Posledná aktualizácia 25. septembra 2020.